Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia are un articol despre: Catechismul Marțian

Transliterație Modificare


PREDOSLOVIIA Modificare

.....5 cuvente de înțelesu bore și d[e]reapte, decât[u] 10 mi[i] de cuvente [ne]înțelease în limba striină. După aceaia vă rugămu toți sf[i]nți Pirinți, oare Vlădici, oare Epi[i]ac[o]pi, oare Popi, în[tr]r'acarara mâră va vereni aceastea crărți creșterește, mainte să cetească, necitindu să nu giudece, nice să greiască rău, că nu-i într'însele alte nemică, ce numai ce-a[u] popoveduitu sf[i]nții Părinți. Și se ne închirămu, și se cinstimu și să dăruimu pre nomele Tatălui și Fiiului și D[u]hu[lu]i sf[â]ntu, și credemu că va ea fi cu blogoslovenie sf[i]nției lu I[su]su H[risto]su mântuitoriulu nostru. Aminu.

ÎNTREBAREA CREȘTENEASCĂ Modificare

Întrebare: Creștenu ește?

Răspunsu: Creștinu.


Întrebare: Carele e omulu creștenu?

Răspunsu: Omulu creșteinu iaste acela omu cire în H[risto]su creade și viiață cumu sâmtu tocmealele lui H[risto]su să va acela omu cire creade H[hristo]su erta-ii-se-voru păcata loru dela Tatălu sv[â]ntu că dila Dumnedzău, că i se va da haru pri[n] I[su]su H[risto]su.


Întrebare: Dela cine te chemi creștinu?

Răspu[n]su: Dela H[risto]su?


Întrebare: Cu ce veri adevăra că ești creștinu?

Răspunsu: Cu aceaia că m'am botedzatu în numele Tatălui și Fiiului și D[u]hului sf[â]ntu, și credzu în I[su]su H[risto]su.


Întrebare: Cu mai multu cu ce veri adevăra?

Răspunse: Cu aceaia că știu rădăcina cre[ști]nătăției.


Întrebare: [Câ]te lucurure trebuiaște să știe omulu creștinu?

Răspu[n]su: Cin[ci] lucrere.


Întrebare: Ca[re]le-bu acealea?

Răspunsu: Dentâi, Dzeace porâncitele ale luai Dumnedzeu. A doa, Credința creștinească. A treia, Tatăl nostru. A pratra, Botedzulu. A cincea, Cumerecătura.


Întrebare: Pre cire-și deade Dumnedzău Dzeace cuventle sale afară?

Răspu[n]su: Pre Moiseiu prorocu, pre doao table de pia[t]ră în vârhulu muntelui de Sinae.


Întreba[re]: Dzea ceale Dzeace cuvente.

Răspunse: Dentâe: Eu sâmtu Domnulu Dumnedzăniu alu tău; pre lângă mere Dumnedzei stirii să n'aibi. A doa: Nomele Domnului Dumnedăului tău în haru să nu-lu iai prin gura ta, că nevi[no]vată nu veri fi, și vererea să cinstești, că iaste răstignitolu Domnoloi lui I[su]su H[risto]su. A treia: Sărbea[dză] Dumereca și praznicele cealia dumnedzeeștile. A patra: Tată-tu și Muoma ta cinsteaște-i să văre să abi zile multe și bure pre pământu. A cincea: Să nu ucidzi. A șiase: Să nu fii curvari. A șiaptea: Nu fura. A opta: Să nu fii mărturie strâmbă vecirului tău. A no[a]: să nu poftește casa vecinului tău. A dzeacea: [Să] nu pftești vecirului tău nece muiarearea-i, nece fata-i, nece fecioro-i, nece boulu, nece nemică ce iaste al lui.


Întrebare: 1 ani să grăimu depre hasna celoru dzeace cuvente ale lui Dumnedzău; dreptulu ce și deade [Du]mnedzău dzeace cuventele sale afară, dereptu acea să ne printru iale ispăsimu?

Răspunsu: Nu dereptu aceaia că nimerele nu le poate împlinea deplinu.


ΗÎntreba[re]: Dară dereptu ce le-au datu afară?

Răspu[n]su: Dereptu trei folosure. Folsulu d[e]ntăe: cumu noi păcatele noastre să le putemu cunoaște den ei pre no[i] să ne smerimu și să meargemu la vraci I[su]su H[risto]su. Alu doile folosu: cumu ne deade dzece cuventele sa[le] să învățămu fapte bure creștinriloru și viață bură. A treia folosu: cumu oameri făcători de rău să se întoarcă cătră Dumnedzău.


Întreba[re]: Deacă ne-au datu Dumnedzu cuventele sale afară să ne ispăsimu print[r]u iale, dară pren ce ne vomu [ispăsimu]?

[Răspunsu:] .... [însu]și I[su]su H[risto]su pre Apostoli. Matheiu 16 și Luc[a] 55 glava.


Întrebare: Dzi ocenași rumâreaște să înțeleagemu.

Răspunsu: Tatălu nostru ce e ....


Întrebare: Câte rândure de lucrure să ne cuprindemu în rugăciure?

Răspunsu: Doao. Milcuitura și datulu de haru.


Întrebare: Ce iaste milicutura?

Răspunsu: Milcui[tu]ra iaste ceva dela Dumnedzău și [a]vemu greu și novoia noastră sf[â]ntu numele lui H[risto]su. pre ajutooru să-lu chemămu.


Întrebare: Ce e datulu de haru?

Răspunsu: Datu de haru iaste aceaia cându ne aducemu amente de pri toate faptele bune al[e] lui Dumnedzău și dămu în haru lui prin H[risto]su.


Întrebare: Câte lucru[re] prebuscu să fie în rugăciune?

Răspunsu: Ci[n]ci lucrure. Dentâi pu[r]âncilele, că Dumnedzeu au porâncitu și au lăsatu să rugămu. A dooa făgăduit-a că Dumnedzeu făgăduitu-ne-au că pe va pre noi asculta. A treia cr[ed]i[n]ța că toate făgăduiturile lu' Domnedzeu cu credență numai să le putemu cuprinde la noi. A patra cearere greu și nevoe sufletului și trupu[lu]i. A cincea în[t]r'a cui nume trebruiaște să cearemu să vere să știi nu[ma]i numele lu I[su]su H[risto]su.


Întrebare: Câte cearere sâmntu în Tătălu nostru?

Răspunsu: Șipte cearere sâmtu. Trei-su din aile de viiața de veacu. Patru cearere despre viiața aceștii lumi.


Întrebare: Ce iaste a patra parte ce trebuia știe creștinulu?

Răspunsu: Botedzulu, capu mai apoi, unde dzise Domnului Domnedzăulu nustru I[su]su H[risto]su: Păsați în toată lumia, învățați toate limbile, botedzați-i în numele Tatălui și Fiiului și D[u]hu[lui] sf[â]ntu! Și iară dzise în Ev[an]gh[e]lie lui Marco, capu mai apoi: Cere va crea[de] și [va] fi bote[dza]tu [ispăsitu] va fi, cere iară nă va creade peritu va fi.


Întrebare: Ce e iaste a cincea parte ce trebuiaște creștinului să știe?

Răspunsu: Cumenecătura dela preastolu, ce iaste scrisă de sf[i]nții Ev[an]gh[e]listi [Ma]th[eiu] 106, M[a]r[cu] 64, Luc[a] 109, și sf[â]ntulu Pavelu Ap[o]s[t]olu.


Întrebare: Dzi ceale cuvente!

Răspunsu: Domnului Dumnedzău I[su]su H[risto]su după cină luo pită și bla[go]slovi și frâmnse și deade uceneciloru său și dzise: luați și mâncați, că aceiasta [ias]te trupulu miu ce se deade dereptu voi; aceasta faceți cându veți face Pomeana mea. Așișderea și păharu luo după ciră și bl[a]go[slo]vi și deade uceniciloru săi și dzise: beați toți dentrâ[n]su, aceasta iaste singe[le] mieu de leage noao, ce se varsă dereptu voi, dereptu multe se iarte păcatelea; aceasta faceți purârilea cându veți face pomeana mia.


Ocinaș. Părintele nostru ce ești în ceriu, sfințiască-se numele tău, să vie împărățiia ta și să fie voia ta, cumu în ceriu așia și pre pământu. Pânea noastră sățioasă dă noao astăzi, și iartă greșele[le] noastre, cumu să ertămu și noi greșialele greșițiloru noștri, și nu ne duce pre noi în năpaste, ce ne iizbăviaște pre noi de hitleanulu. Că a tai împărățiia și putia[rea] acmu și pururia în veciia văcului. Adevăru.


Vearuia: Credzu într'unulu Domnedzău, Tatălu a-tot-țiitoriulu, facătoriulu ceriului și a pământului, vădzuteloru tutororu și nevădzuteloru. Și într'unulu Dumnedzău I[su]su H[risto]su, Fiiulu Domnului, unul născutulu, ce de la Tatălu născu mainte de toate veacurile. Lumină din lumină, Dom[ne]dzău adiviritul, născutu, ce nu făcutu, într'o firi cu Tatălu, ce dereptu elu toate fură și dereptu a noastră sp[ăs]enie coborâșă diîn ceru și se împeliță din Duhulu sv[â]ntu li din Mariia fecioară omenise. Răstigni-se dereptu noi dintâ[i] suptu Pilatu, chinuitu și încropatu și învisă a treia dzi după scriptură și sui în ceru și șede de-a dereapta Tatălui și iar va vini cu slavă a giudeca viii și morții că a lui împărăție sveantă n'are. Și D[u]hulu sv[â]ntu, Domnulu viață făcătoriulu, ce den Tatălu iaste și cu Fiiu într'una să ne închină[mu] și să slăvimu cumu au grăitu și au prorocitu; într'una sventă și de săboru ap[o]s[to]lească be[se]recă, spuiu un botedzu întru lăsarea pacateloru, așteptămu scularia morțiloru și viața ce va [fi] întru veaci. Aminu.

Transcripție după normele ortografice actuale Modificare

Predoslovia

.....5 cuvinte de înțelesuri bune și drepte, decât 10 mii de cuvinte neînțelese în limbă străină. După aceeia vă rugăm pe toți sfinții Părinți, ori Vlădici, ori Episcopi, ori Popi, întru-a căror mână va veni aceste cărți creștinești, mai-nte (mai înainte) să citească, necitind să nu judece, nici să grăiască rău, că nu-i într-însele alte nimicuri, ce numai ce-au propovăduit sfinții Părinți. Și să ne închinăm, și să cinstim și să dăruim pe numele Tatălui și Fiiului și Duhului sfânt, și credem că ea va fi cu blagoslovenie și sfinției lui Iisus Hristos mântoitorul nostru. Amin.