Cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu din seara de 21 decembrie 1989

Cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu din seara de 21 decembrie 1989
de Nicolae Ceaușescu


Dragi tovarăși și prieteni,

Cetățeni ai Republicii Socialiste România,

(Publicată pe data de 21 decembrie 1989 în Scînteia, nr. 14725)

Mă adresez, în această seară, întregului popor al patriei noastre socialiste, în legătură cu evenimentele grave care au avut loc, în ultimele zile, la Timișoara.

În zilele de 16 și 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentințe judecătorești legale, cîteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente, trecînd la atacarea unor instituții de stat, distrugînd și jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie și-au intensificat activitatea împotriva instituțiilor de stat și de partid, inclusiv a unor unități militare.

Din desfășurarea evenimentelor și din declarațiile unor participanți la aceste evenimente, aceste grupuri aveau scopul de a provoca dezordine și distrugerea instituțiilor și bunurilor generale ale orașului și de a da semnalul unor asemenea acțiuni si in alte centre.

Populația din Timișoara cunonște și a văzut toate aceste distrugeri de tip fascist care au avut loc.

Cu toate insistențele depuse, timp de două zile, de organele politice, de partid, de consiliul popular, de conducerile întreprinderilor și de organele de ordine, aceste grupuri au continuat și și-au intensificat activitatea de distrugere, de atacare a instituțiilor si magazinelor, inclusiv a unor unități militare.

În aceste împrejurări grave, in seara zilei de 17 decembrie, fiind atacate, unitățile militare au răspuns prin focuri de avertisment împotriva celor care au continuat să acționeze

Deoarece acțiunile grupurilor antinaționale, teroriste au continuat, unitățile militare — conform Constituției și în conformitate cu legile țării au fost obligate să se apere, să apere ordinea și bunurile întregului oraș, de fapt să apere ordinea în întreaga țara.

Organele de ordine, procuratura au efectuat și continua să efectueze cercetările corespunzătoare pentru a stabili cauzele și vinovații acestor acte cu caracter net fascist, provocator, de distrugere.

Din datele de care se dispune pînă în prezent, se poate declara cu deplina certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strînsă legătură cu cercurile reacționare, imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu serviciile de spionaj din diferite țări străine.

Scopul acestor acțiuni antinaționale a fost acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situației politice, economice, de a crea condițiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii independenței și suveranității patriei noastre socialiste.

Nu întîmplător posturile de radio de la Budapesta și din alte țări au declanșat, încă în cursul acestor acțiuni antinaționale, teroriste, o campanie deșănțată, de ponegrire, de minciuni împotriva țării noastre.

Scopul - repet, după datele pe care le avem pînă acum și din poziția luată de cercurile revizioniste, revanșarde, de cercurile imperialiste din diferite țări — este acela de a distruge independența, integritatea, de a opri cursul dezvoltării socialiste a României, de a întoarce România înapoi sub dominația străina, de o lichida dezvoltarea socialistă a patriei noastre.

În fața acestei situații deosebit de grave, este necesar să acționăm în deplină unitate, cu toate forțele, pentru apărarea independenței, integrității și suveranității României, de a asigura dezvoltarea construcției socialiste în patria noastră.

Mă adresez cetățenilor din Timișoara cu chemarea de a da dovadă de înaltă răspundere și de a face totul pentru liniștea și ordinea orașului lor, de a contribui la liniștea și ordinea în întreaga țară.

Doresc să declar cu toata răspunderea că unitățile armatei noastre, care au misiunea apărării independenței și suveranității patriei, a cuceririlor revoluționare, au dat dovadă de multă, foarte multă răbdare.

Nu au răspuns, chiar atunci cînd soldații și ofițerii au fost loviți, ci numai atunci cînd situația a ajuns de așa natură încît au fost atacați de bandele teroriste și au fost puse în pericol instituțiile fundamentale, ordinea din județ.

Armata și-a îndeplinit pe deplin datoria față de patrie, fața de popor și cuceririle socialismului !

Dacă armata și unitățile de ordine nu și-ar fi îndeplinit datoria și răspunderea față de patrie, față de popor, ar fi însemnat să nu răspundă jurămîntului, să nu îndeplinească prevederile Constituției țării de a acționa cu fermitate în apărarea cucerilor socialiste, a cuceririlor întregului popor, a independenței, integrității și suveranității României..

De altfel, așa trebuie să acționeze orice cetățean al patriei noastre în apărarea socialismului și independenței țării !

Vreau să declar deschis că nu aș răspunde încrederii acordate de popor dacă nu aș face totul pentru a apăra integritatea, independența, suveranitatea României, dreptul deplin al poporului nostru de a-și hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din afară.

Campania declanșată de diferite cercuri și guverne împotriva României demonstrează cu putere că aceste acțiuni au fost din timp și bine pregătite.

Se pune pe drept cuvînt întrebarea : de ce acele cercuri imperialiste și guverne, care fac tot felul de declarații împotriva României, nu au spus niciodată nimic în legătură cu evenimentele foarte grave din diferite țări, din ultimul timp ?

Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenței șî suveranității popoarelor — a acelor popoare care nu vor dominația străină și sint gata să-și apere cu orice preț, inclusiv cu arma în mînă, independența, dreptul la o viață liberă.

Cu toții ne reamintim de poziția fermă a intregului nostru popor în 1968, împotriva invaziei Cehoslovaciei și pentru apărarea independenței României. Acum se poate afirma că este o situație asemănătoare, sau chiar mai gravă. De aceea, se impune să acționăm cu întreaga răspundere pentru a respinge orice atacuri împotriva României, a construcției socialiste din patria noastră !

Regretăm foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situație, dar aceasta nu se datorește organelor de ordine și unităților militare, care timp de doua zile au dat dovadă de maxima răbdare și îngăduința față de acțiunile elementelor teroriste, fasciste din Timișoara, ci acelora care s-au pus în slujba agenturilor străine și care au acționat în mod premeditat șî bine pregătit pentru declanșarea acestor grave incidente de la Timișoara !

Mă adresez tuturor organelor si organizațiilor de partid, comuniștiloi, organizațiilor U.T.C., sindicatelor și tuturor sindicaliștilor, Organizației Democrației și Unității Socialiste, tuturor organelor și organizațiilor obștești pentru a acționa, în deplină unitate, în aceste împrejurări grele, pentru a asigura respingerea oricăror acțiuni împotriva patriei noastre socialiste, pentru a asigura dezvoltarea muncii pașnice, de realizare a hotărărilor Congresului al XIV-lea al partidului!

Mă adresez tuturor cetățenilor patriei noastre - fără deosebire de naționalitate — cu chemarea de a da dovadă de o înțelegere deplină a situației grave care s-a creat prin acțiunile teroriste de la Timișoara și de a acționa, în deplină unitate și solidaritate, pentru apărarea socialismului, de a face totul pentru a nu se mai permite să se repete asemenea stări de lucruri !.

Societatea noastră asigura condiții de partfcipqre deplina a tuturor cetățenilor țării, a tuturor categoriilor sociale ia întreaga viața politică, !a conducerea întregii societăți. Sint create cele mai largi posibilități ca, în cadrul democrației noastre murtci-torești-revoiuționare, să dezbatem si să soluționam, în deplina unitate, toate problemele privind viața, munca, bunăstarea întregii națiuni, dar și independența, suveranitatea și integritatea patriei.

Este necesar șă respingem cu hotă-me orice acțiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru - constructor pașnic al socialismului -, a independenței, a construcției noii orînduiri socialiste în România !

Să acționăm cu întreaga răspundere față de prezentul și viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca și liniștea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România să acționeze cu toate forțele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacționare, își vînd țara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o riposta hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea și independența patriei noastre !

Este necesar să sprijinim - în orice împrejurări — armata noastră, apărătoare de nădejde a independenței, suveranității și integrității țării, a construcției socialiste, a vieții pașnice a întregii noastre națiuni!

Să acționăm in așa fel pentru a nu fi necesară intervenția armatei. Dar, în același timp, să nu se admită, în nici o împrejurare, ca armata să fie atacata, să nu admitem ca ea să fie oprita să acționeze împotriva celor ce creează dezordine, a celor ce împiedică activitatea si munca pașnică a poporului !

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patrici, bunăstarea întregii națiuni, a asigura independența, integritatea țării și a-i demasca pe toți aceia care acționează - indifirent sub ce forme - împotriva intereselor patriei, a independenței, a socialismului în România.

Înțelegînd bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timișoara, aceste acțiuni dirijate și organizate împotriva patriei noastre, dorese să asigur intregul nostru popor, întreaga noastră națiune, că atit organele de stat, cit și organele de partid vor face totul și vor acționa cu întreaga răspundere pentru a soluționa problemele în deplină colaborare cu toți oamenii muncii, cu toți cetățenii patriei noastre, pentru a face totul ca programele mărețe de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate să fie realizate în cele mai bune condiții.

Doresc să declar, în această seară, în fața întregii noastre națiuni că, în ce mă privește, ca fiu devotat al poporului, în munca și răspunderile incredințate de partid și popor, voi acționa în orice împrejurări în interesul poporului, pentru bunăstarea și fericirea sa, în interesul construcției socialiste, al independentei și suveranității țării! Nu am și nu voi avea niciodată nimic mai presus decît poporul, patria, integritatea României și socialismul!

Cel mai bun răspuns pe care il putem da cercurilor reacționare, acelora care doresc să distrugă independența și să oprească construcția socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii națiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare socia1-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă și independentă, pe calea socialismului, acționind cu toată hotărirea pentru pace și colaborare, pe principiile deplinei egalități în drepturi cu toate națiunile lumii!

Mă adresez tuturor cetățenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt spirit patriotic și revoluționar, de a înțelege că cele întimplate la Timișoara constituie acțiuni organizate din timp de cercurile reacționare, de agenturile de spionaj străine, care au inițiat toate acestea împotriva patriei noastre.

Să acționăm cu toată răspunderea în așa fel ca nicăieri în țara noastră să nu se mal poată organiza și să nu se mai producă asemenea situații.

Este necesar, dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, să dăm dovadă de marea răspundere și ințelepciune a poporului nostru, care în cele mai grele timpuri a dat mari jertfe. Mulți din cei mai înaintați fii ai națianii noastre și-au dat viața pentru îndependența pentru bunăstarea, pentru integritatea țării și construcția socialismului în România. Nu trebuie să existe nimic care să împiedice acțiunea noastră hotărită pentru a servi poporul, socialismul, viitorul luminos al patriei noastre, al națiunii noastre!

Vă adresez, dragi tovarăși și prieteni, dragi compatrioți, chemarea de a intări colaborarea și unitatea, de a face totul pentru libertatea, pentru construcția socialismului, pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea și independența României!