Exorcism împotriva satanei și a îngerilor răzvrătiți

Exorcism împotriva satanei și a îngerilor răzvrătiți
de Papa Leon al XIII-lea
Publicat din dispoziția Papei Leon al XIII-lea.


Notă: Conform normelor bisericești, exorcismul poate fi rostit în public numai de preoți care au primit acest mandat de la Episcop.

Semnul CruciiModificare

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Psalmul 67, 2-3Modificare

Se scoală Dumnezeu, se împrăștie dușmanii săi
și cei ce îl urăsc fug dinaintea feței sale.

Cum se risipește fumul, așa îi risipești,
cum se topește ceara în fața focului,
așa pier cei răi în fața lui Dumnezeu.

Psalmul 34, 1-9Modificare

Cheamă-i la judecată, Doamne, pe cei care mă judecă;
luptă cu cei ce luptă împotriva mea!

Să fie rușinați și dați de ocară
cei ce caută sufletul meu,
să dea înapoi și să roșească cei ce-mi urzesc răul!

Să fie ca pleava luată de vânt
și îngerul Domnului să-i izgonească!

Să le fie drumul întunecime și alunecare
și îngerul Domnului să-i urmărească!

Fără temei au întins laț peste o groapă,
fără temei au săpat-o pentru mine.

Nimicirea să vină fără veste asupra lor,
să se prindă în lațul pe care l-au întins,
să cadă în groapă și să piară!

Iar sufletul meu va tresălta în Domnul,
se va desfăta întru mântuirea lui.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
precum era la început și acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Arhanghel MihailModificare

Căpetenie preamărită a oștirii cerești, sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în lupta împotriva domniilor și puterilor, căpeteniilor acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri [1]. Vino în ajutorul oamenilor, pe care Dumnezeu i-a făcut după chipul ființei sale [2] și i-a cumpărat cu preț scump [3] de sub tirania diavolului.

Luptă-te azi, împreună cu oștirea îngerilor preafericiți, lupta Domnului, așa cum ai luptat odinioară împotriva lui Lucifer, căpetenia trufiei, și a îngerilor lui răzvrătiți; dar nu au izbutit și nici nu a mai fost loc pentru ei în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele din vechime, cel numit diavol și satana, care amăgește lumea întreagă, a fost aruncat pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el [4].

Iată, vrăjmașul din vechime și ucigașul de oameni [5] s-a ridicat cu nestăpânire. S-a prefăcut în înger al luminii [6], împreună cu toată hoarda duhurilor rele, în lung și în lat a înconjurat și a cotropit pământul, ca să șteargă de pe el numele lui Dumnezeu și al Christosului său, iar sufletele menite cununii slavei veșnice să le răpească, să le nimicească și să le piardă în pieirea veșnică. Balaurul cel răufăcător varsă veninul răutății lui, ca pe un râu necurat, în oamenii cei depravați cu mintea și stricați în inimă: duhul minciunii, al nelegiuirii și al pângăririi și suflarea ucigătoare a desfrânării, a tuturor viciilor și nedreptăților.

Dușmanii cei prea șireți au umplut de amărăciuni Biserica, Mireasa Mielului fără pată, au îmbătat-o cu otravă; au pus mâinile lor nelegiuite pe tot ceea ce socotește ea de dorit. Unde a fost statornicit scaunul preafericitului Petru și Catedra adevărului spre lumina neamurilor, acolo au așezat tronul pustiirii nelegiuirii lor, pentru ca, bătând păstorul, să poată risipi și turma. Arată-te deci, Căpetenie neînvinsă, poporului lui Dumnezeu, împotriva duhurilor răutății care năvălesc, și dă biruință.

Pe tine te cinstește Biserica drept ocrotitor și păzitor; pe tine te preamărește ca apărător împotriva puterilor nelegiuite de pe pământ și din adâncuri; ție ți-a încredințat Domnul sufletele celor răscumpărați spre a le așeza în fericirea cea mai de sus. Roagă-te Dumnezeului păcii, să zdrobească pe satana sub picioarele noastre, ca să nu-i mai poată ține prinși pe oameni și să dăuneze Bisericii. Oferă rugăciunile noastre înaintea Celui Preaînalt, ca degrabă să ne întâmpine îndurările Domnului [7] și să-l înșfaci pe balaur, pe șarpele din vechime, care este diavolul și satana, ca să nu mai amăgească neamurile [8].

Astfel, încredințându-ne ocrotirii și pazei tale, cu autoritatea sacră a Sfintei Maici Biserici, începem, încrezători și siguri, să înlăturăm hărțuirea înșelăciunii diabolice, în numele lui Isus Christos, Dumnezeul și Domnul nostru.

V). Iată Crucea Domnului, fugiți, puteri vrăjmașe.
R). Biruit-a Leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David [9].

V). Fie, Doamne, mila ta spre noi,
R). precum și noi nădăjduim în tine!

V). Doamne, ascultă rugăciunea mea.
R). Și strigarea mea la tine să ajungă.

Mirenii omit versetul următor și răspunsul lui.

V). Domnul să fie cu voi.
R). Și cu duhul tău.

Să ne rugăm.

Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Iisus Christos, chemăm numele tău cel sfânt și ne rugăm stăruitor, cu umilință, îndurării tale, pentru ca, prin mijlocirea neprihănitei și pururea Fecioare Născătoare de Dumnezeu Maria, a fericitului Arhanghel Mihail, a fericitului Iosif, logodnicul fericitei Fecioare, a fericiților Apostoli Petru și Pavel și a tuturor sfinților, să binevoiești a ne da ajutor împotriva satanei și a tuturor celorlalte duhuri necurate, care bântuie prin lume, dăunând neamului omenesc și ducând sufletele la pieire. Prin același Christos, Domnul nostru. R). Amin.

ExorcismModificare

Te exorcizăm, orice duh necurat ai fi, orice putere satanică, orice năvală a vrăjmașului din iad, orice legiune, orice adunare și tagmă diabolică; în numele și prin puterea Domnului nostru Iisus + Hristos, fii stârpit și izgonit din Biserica lui Dumnezeu, din sufletele zidite după chipul lui Dumnezeu și răscumpărate cu sângele de preț al Mielului dumnezeiesc +. Să nu mai îndrăznești, șarpe prea viclean, să mai amăgești neamul omenesc, să mai prigonești Biserica lui Dumnezeu, iar pe aleșii lui Dumnezeu să-i scuturi și să-i cerni ca pe grâu [10] +.

Îți poruncește Dumnezeu Cel Preaînalt +, cu care, în marea ta trufie, încă te mai socoți asemenea, și care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului [11].

Îți poruncește Dumnezeu Tatăl +;
îți poruncește Dumnezeu Fiul +;
îți poruncește Dumnezeu Duhul Sfânt +.
Îți poruncește maiestatea lui Hristos, Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu făcut trup +, care, pentru mântuirea neamului nostru, pierdut prin pizma ta, s-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce [12], care și-a zidit Biserica pe stâncă întărită și a spus că porțile iadului nu o vor birui nicicând [13], El fiind cu ea în toate zilele, până la sfârșitul lumii [14].
Îți poruncește semnul Crucii +, tăria + tuturor Tainelor credinței creștine.
Îți poruncește mărita Născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria + care, din prima clipă a Nașterii ei Preaslăvite ( care, din umbrirea Darului Sfântului Duh,în varianta apuseană ortodoxă), în smerenia ei, ți-a zdrobit capul tău preatrufaș.
Îți poruncește credința sfinților Apostoli Petru și Pavel și a celorlalți Apostoli +.
Îți poruncește sângele Martirilor și mijlocirea cucernică a tuturor Sfinților și Sfintelor +.
Așadar, balaur blestemat și orice legiune drăcească, te jurăm pe Dumnezeu + cel viu, pe Dumnezeu + cel adevărat, pe Dumnezeu + cel sfânt, pe Dumnezeu care așa a iubit lumea, încât pe Fiul său unul-născut l-a dat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică [15]: încetează a mai amăgi făpturile omenești, îndemnându-le să bea veninul pieirii; încetează a mai dăuna Bisericii, întinzând curse libertății ei. Pleacă, satană, născocitorul și învățătorul oricărei înșelătorii, dușman al mântuirii omului. Fă loc lui Hristos, în care n-ai aflat nici una din lucrările tale; fă loc Bisericii una, sfântă, sobornicească și apostolească, pe care Hristos însuși a dobândit-o cu sângele său. Smerește-te sub mâna puternică a lui Dumnezeu; înfioară-te și fugi când chemăm numele cel sfânt și de temut al lui Iisus, la care iadul tremură, căruia i se supun Tăriile cerurilor și Puterile și Stăpânirile, pe care Heruvimii și Serafimii îl laudă cu glasuri neobosite spunând: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Dumnezeul Sabaoth.

V). Doamne, ascultă rugăciunea mea.
R). Și strigarea mea la tine să ajungă.

Mirenii omit versetul următor și răspunsul lui.

V). Domnul să fie cu voi.
R). Și cu duhul tău.

Să ne rugăm. Dumnezeule al cerului, Dumnezeule al pământului, Dumnezeule al Îngerilor, Dumnezeule al Arhanghelilor, Dumnezeule al Patriarhilor, Dumnezeule al Profeților, Dumnezeule al Apostolilor, Dumnezeule al Martirilor, Dumnezeule al Mărturisitorilor, Dumnezeule al Fecioarelor, Dumnezeule care ai putere să dai viață după moarte și odihnă după trudă, căci nu este alt Dumnezeu în afară de tine și nici nu poate fi în afară de tine, Creator al tuturor văzutelor și nevăzutelor, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ne rugăm cu umilință maiestății slavei tale să ne izbăvești cu tărie de orice putere a duhurilor iadului și să ne binevoiești a ne păzi nevătămați.

Prin Christos, Domnul nostru. Amin.

V). De cursele diavolului,
R). Mântuiește-ne, Doamne.

V). Ca să faci Biserica ta să te slujească fără primejdii și în libertate,
R). Te rugăm, ascultă-ne.

V). Ca să binevoiești a-i smeri pe dușmanii sfintei Biserici,
R). Te rugăm, ascultă-ne.

Ant. Nu-ți aduce aminte, Doamne, de păcatele noastre sau ale părinților noștri și nu ne pedepsi pentru păcatele noastre [16].

Tatăl nostru...

Se stropește locul cu apă sfințită.

Magnificat (Lc 1, 46-55)Modificare

«Mărește sufletul meu pe Domnul
și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
că a privit la umilința slujitoarei sale
și iată de acum mă vor ferici toate neamurile.
Căci mi-a făcut lucruri mari Cel Puternic
și sfânt e numele lui
și mila lui din neam în neam
spre cei ce se tem de El.
Arătat-a puterea brațului său,
risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor;
i-a dat jos pe cei puternici de pe tronuri
și a înălțat pe cei smeriți;
pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți,
iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale.
Primit-a pe Israel, slujitorul său,
aducându-și aminte de îndurarea sa,
precum a grăit către părinții noștri,
lui Abraham și seminției lui în veac.»
Slavă Tatălui...

NoteModificare

 1. Cf. Ef 6, 12.
 2. Cf. Înț 2, 23.
 3. Cf. 1 Cor 6, 20.
 4. Ap 12, 8-9.
 5. Cf. In 8, 44.
 6. Cf. 2 Cor 11, 14.
 7. Cf. Ps 78, 8.
 8. Ap 20, 2. 3.
 9. Ap 5, 5.
 10. Cf. Lc 22, 31.
 11. 1 Tim 2, 4.
 12. Fil 2, 8.
 13. Cf. Mt 16, 18.
 14. Cf. Mt 28, 20
 15. In 3, 16.
 16. Cf. Tob 3, 3.