Legea nr. 306-XIII/1994

Legea nr. 306-XIII/1994 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova


Monitorul Oficial al R. Moldova nr.003 din 14.01.1994
L E G E
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Nr. 306-XIII din 07.12.1994
Abrogat prin LP 191 din 12.11.1998

        Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

        Art. 1. - Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și stabilirea cadrului juridic al localităților se efectuează în conformitate cu articolele 110 și 111 ale Constituției.

[In redacția Legii nr.563-XIII din 22.07.95 (se înlocuiesc unele cuvinte)]

        Art. 2. - Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilității autorităților administrației publice locale și ale consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.

Capitolul II
UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE

        Art. 3.- (1) Teritoriul Republicii Moldova este organizat în unități administrativ-teritoriale autonome cu statut special: raioane, orașe și sate. În condițiile legii unele orașe pot fi declarate municipii.

[Alin.(1) in redacția Legii nr.563-XIII din 22.07.95 (se introduc unele cuvinte)]

         (2) Statutul unității administrativ-teritoriale se stabilește de către Parlament.

[In redacția Legii nr.563-XIII din 22.07.95]

        Art. 4.- (1) Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin teritoriu, relații economice, social-culturale, tradiții și obiceiuri.

        (2) Două sau mai multe sate se pot uni și forma o singură unitate administrativ-teritorială numită comună.

        (3) Satul în care își are sediul consiliul sătesc este numit sat-reședință.

        (4) Comuna poartă denumirea satului-reședință.

        Art. 5. - Orașul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decît satul din punct de vedere economic și social-cultural, avînd dotări edilitar-gospodărești, cu funcție administrativă, industrială, comercială, politică și culturală, a cărei populație, în mare parte, este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice și în diferite domenii de activitate intelectuală.

        Art. 6. - (1) Municipiul este un oraș cu un rol deosebit în viața economică, social-culturală, științifică și administrativă a republicii.

        (2) Municipiul poate avea în componența sa și unități administrativ-teritoriale autonome.

        Art. 7. - Statutul de municipiu se atribuie orașelor Chișinău, Bălți Bender, Tiraspol.

        Art. 8. - Municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova.

        Art. 9. - (1) Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) și orașe, unite prin teritoriu, relații economice și social-culturale.

        (2) Orașul în care își are sediul consiliul raional este numit oraș-reședință.

        (3) Raionul poartă denumirea orașului-reședință.

        (4) Unitatea teritorială autonomă cu statut special reprezintă o unitate administrativ-teritorială, alcătuită din localități unite prin relații economice și social-culturale, creată în scopul menținerii identității naționale, prosperării limbii și culturii naționale.

[Alin.(4) introdus prin Legea nr.563-XIII din 22.07.95]

        Art. 10. - Orașelor și satelor care, datorită condițiilor climaterice, balneologice și înzestrării lor edilitar-gospodărești, prezintă importanță pentru ocrotirea sănătății și odihna cetățenilor, în condițiile legii li se atribuie statutul de stațiune balneoclimaterică.

        Art. 11. - Raioanele și orașele-reședință ale acestora sînt prevăzute în anexa nr. 1; municipiile, orașele și satele (comunele) care intră în componența lor sînt prevăzute în anexa nr. 2.; raioanele, orașele și satele (comunele) care intră în componența lor sînt prevăzute în anexa nr. 3; localitățile din componența unităților teritoriale autonome cu statut special sînt prevăzute în anexa nr. 4. Anexele fac parte integrantă din prezenta lege.

[Art.11 in redacția Legii nr.563-XIII din 22.07.95 (se introduc unele cuvinte)]
Capitolul III
FORMAREA ȘI DESFIINȚAREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ȘI MODIFICAREA HOTARELOR LOR

        Art. 12. - (1) Formarea, desființarea și schimbarea statutului unității administrativ-teritoriale se efectuează de către Parlament în baza propunerilor Guvernului și autorităților administrației publice locale.

        (2) Unitatea administrativ-teritorială de sine stătătoare se formează dacă are o populație nu mai mică de o mie de locuitori și dispune de mijloacele financiare suficiente pentru întreținerea aparatului primăriei și instituțiilor sferei sociale.

        (3) Localitatea cu o populație de la cinci sute pînă la o mie de locuitori poate căpăta statut de unitate administrativ-teritorială de sine stătătoare (cu formarea primăriei) la cererea majorității locuitorilor cu drept de vot, cu condiția că dispune de mijloacele financiare prevăzute la alineatul (2).

[Alin.3 introdus prin Legea nr.1413-XIII din 17.12.97]

        Art. 13. - Modificarea hotarelor unității administrativ-teritoriale, transferarea centrului administrativ se efectuează de către Parlament în baza propunerilor Guvernului și autorităților administrației publice locale.