Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung
de Neacșu Lupu
Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung este cel mai vechi document păstrat, scris în limba română. Ea a fost descoperită în arhivele din Brașov. Scrisoarea pare să fi fost redactată în data de 29 - 30 iunie 1521 la Dlăgopole (numele slav al orașului Câmpulung-Muscel). Pentru mai multe detalii vezi și articolul de pe Wikipedia, Scrisoarea lui Neacșu.


Wikipedia
Wikipedia are un articol despre: Scrisoarea lui Neacșu
Scrisoarea lui Neacşu este cel mai vechi document descoperit, scris în limba română


Textul original scris cu alfabetul chirilicModificare

м(ꙋ)дром(ꙋ) и племенитомꙋ и чиститомꙋ и бгѡ(м) дарованномꙋ жꙋпа(н) хань(ш) бе(г)не(р) ѡ(т) брашо(в) мно(г)[о]
з(д)равїь ѡ(т) нѣ(к)шꙋ(л) ѡ(т) длъгополе ипа(к) даꙋ щире до(м)нїе тале за лꙋкрꙋ(л) тꙋ(р)чило(р) кꙋ(м) амь
аꙋзи(т) еꙋ къ ꙟпъратꙋ(л) аꙋ еши(т) де(н) софїѧ ши аими(н)трѣ нꙋ е ши сѣꙋ дꙋ(с) ꙟ сꙋ(с)
пре дꙋнъре ипа(к) съ щїи до(м)нїꙗ та къ аꙋ вени(т) ꙋ(н) ѡ(м) де ла никопое де мїе мѣ(ꙋ)
спꙋ(с) къ аꙋ възꙋ(т) кꙋ ѡ̈кїи лои къ аꙋ трекꙋ(т) чѣле корабїи че щїи ши до(м)нїꙗ та пре
дꙋнъре ꙟ сꙋ(с) ипа(к) съ щїи къ багъ ден тоте ѡрашеле къте м҃ де ѡми(н) съ ?
фїе ꙟн ажꙋто(р) ꙟ корабїи ипа(к) съ щїи кꙋмꙋ сѣꙋ принсъ не ще ме(ш)ще(р) де(н) ц[а]ри
гра(д) кꙋ(м) ворь трѣче ачѣле корабїи ла локꙋ(л) чела (ст)римтꙋ(л) че щїи ши до(м)ниꙗ та
ипа(к) спꙋн до(м)нїе тале лꙋкрꙋ(л) лꙋ махаме(т) бе(г) кꙋ(м) амь аꙋзи(т) де боѧри че сънть меџїꙗ(ш)
ши де џенере мїꙋ негре кꙋмꙋ ѧꙋ да(т) ꙟпъратꙋ(л) слобозїе лꙋ махаме(т) бе(г) пре ((иꙋ)) иѡи ва
фи воѧ прен цѣра рꙋмънѣскъ ꙗръ ель съ трѣкъ ипа(к) съ щїи до(м)нїꙗ та къ аре
фрикъ маре ши бъсърабь де аче(л) лотрꙋ де махаме(т) бе(г) ма(и) върто(с) де до(м)нїеле во(с)тре
ипа(к) спꙋн до(м)нїе тале ка ма(и) мареле мїꙋ де че амь ꙟцеле(с) шї еꙋ еꙋ спꙋн до(м)нїе тале ѧръ
до(м)нїꙗ та ещи ꙟелепть ши ачѣсте кꙋви(н)те съ цїи до(м)ниа та ла тине съ нꙋ щїе
ꙋми(н) мулци ши до(м)нїеле но(с)тре съ въ пъзици кꙋ(м) щици ма(и) бине и б[ог]ь те ве(с)[е]ли(т) амї(н)ъ

Transliterație din chirilicăModificare

m(u)drom(u) i plemenitom(u) i čistitom(u) i b[o]g[o](m) darovannom(u) župa(n) hanĭ(š) be(g)ne(r) o(t) brašo(v) mno(g)[o] z(d)ravie o(t) ně(k)šu(l) o(t) dlŭgopole

i pa(k) dau štire do(m)nïetale za lukru(l) tu(r)čilo(r) kum amĭ auzi(t) èu kŭ ĩpŭratu(l) au èši(t) de(n) sofïę ši aimi(n)trě nue ši sěu du(s) ĩ su(s) pre dunŭre
i pa(k) sŭ štïi do(m)nïjata kŭ au veni(t) u(n) ω(m) de la nikopoe de mïe mě(u) spu(s) kŭ au vŭzu(t) ku ωkïi loi kŭ au treku(t) čěle korabïi če štïi ši do(m)nïjata pre dunŭre ĩ su(s)
i pak sŭ štïi kŭ bagŭ den tote ωrašele kŭte [50] de ωmi(n) sŭ ę fïe ĩn ažuto(r) ĩ korabïi
i pak sŭ štïi kumu sěu prinsŭ nešte me(š)šte(r) de(n) c[a]ri gra(d) ku(m) vorĭ trěče ačěle korabïi la loku(l) čela (st)rimtu(l) če šttïi ši do(m)nïjata
i pa(k) spui do(m)nïetale de lukru(l) lu mahame(t) be(g) ku(m)u amĭ auzit de boęri če sŭntĭ medžïja(š) ši de dženere-mïu negre kumu ęu da(t) ĩpŭratu(l) slobozïe lu mahame(t) beg pre iu iωi va fi voę pren cěra rumŭněskŭ jarŭ èlĭ sŭ trěkŭ
i pa(k) sŭ štïi do(m)nïjata kŭ are frikŭ mare ši bŭsŭrab de ače(l) lotru de mahame(t) be(g) ma(i) vŭrto(s) de do(m)nïele vo(s)tre
i pa(k) spui do(m)nïetale ka ma(i) marele mïu de če amĭ ĩcele(s) šïeu eu spui do(m)nïetale jarŭ do(m)nïjata ešti ĩceleptĭ ši ačěste kuvi(n)te sŭ cïi do(m)nïjata la tine sŭ nu štïe umi(n) mulci ši do(m)nïele vo(s)tre sŭ vŭ pŭzici ku(m) štici ma(i) bine

i b[og]ĭ te ve(s)[e]li(t) am[in]ŭ

Transcripție după normele ortografice actualeModificare

Mudromu I plemenitomu I čistitomu I bogom darovannomu jupan Haniș Begner ot Brașov mnogo zdraviie ot Neacșul ot Dlăgopole.[1]

I pak[2] dau știre domniie tale za[3] lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul au eșit den Sofiia, și aimintrea nu e, și se-au dus în sus pre Dunăre.
I pak să știi domniia ta că au venit un om de la Nicopoe de miie me-au spus că au văzut cu ochii loi că au trecut ceale corabii ce știi și domniia-ta pre Dunăre în sus.
I pak să știi că bagă den toate orașele câte 50 de omini să fie în ajutor în corabii.
I pak să știi cumu se-au prins nește meșter den Țarigrad cum vor treace aceale corabii la locul cela strimtul ce știi și domniia ta.
I pak spui domniie tale de lucrul lu Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sânt megiiaș și de genere-miiu Negre, cumu i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pre io[4]-i va fi voia, pren Țeara Rumânească, iară el să treacă.
I pak să știi domniiata că are frică mare și Băsărab de acel lotru de Mahamet beg, mai vârtos de domniiele voastre.
I pak spui domniietale ca mai marele miu de ce am înțeles și eu. Eu spui domniietale iară domniiata ești înțelept și aceste cuvinte să ții domniiata la tine, să nu știe umini mulți, și domniiele vostre să vă păziți cum știți mai bine.

I bog te veselit. Amin.[5]


NoteModificare

  1. Preaînțeleptului și cinstitului, și de Dumnezeu dăruitului jupân Hanăș Bengner din Brașov multă sănătate din partea lui Neacșu din Câmpulung.
  2. și iarăși
  3. despre
  4. unde
  5. Și Dumnezeu să te bucure. Amin.

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung (1521) , originalul documentului aflat la Arhivele Naționale ale României - Brașov, Fond Primăria orașului Brașov, Colecția de documente Stenner, Seria 1 - Slavo-română, Nr. 472 – Arhiva Medievală a României.